Dotacje na kapitał obrotowy w Wielkopolsce!

W sierpniu br. rozpoczyna się nabór wniosków na granty bezzwrotne. Maksymalna kwota do uzyskania wyniesie do 165 000 zł. Mimo, że pula środków na województwo wielkopolskie dla przedsiębiorców wynosi aż 94 mln zł, o przyznaniu dotacji będzie decydować kolejność zgłoszeń! Ilość wniosków jest ograniczona!

Celem projektu jest wsparcie wielkopolskich przedsiębiorców, których sytuacja pogorszyła się w związku z COVID-19 w finansowaniu bieżącej działalności firmy.  

Grantobiorcami mogą być  mikro i małe firmy, w tym samozatrudnieni, którzy spełniają poniższe warunki łącznie:

 • Mają siedzibę w województwie Wielkopolskim wg CEiDG lub KRS (wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz na dzień złożenia wniosku o grant);
 • prowadziły działalność gospodarczą na dzień 31 grudnia 2019 r;
 • nie znajdowały się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 r.;
 • w związku wystąpieniem pandemii COVID-19 znalazły się w sytuacji nagłego niedoboru lub nawet braku płynności finansowej;
 • odnotowały spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 30% w okresie wybranego 1 miesiąca w 2020 roku począwszy od marca 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19;
 • na dzień 31 grudnia 2019 r. przedsiębiorca nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym: I. rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie, lub II. zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.

Dotację można uzyskać jako samozatrudniony lub w kwocie max. do 23.535,33 zł

Dotację można również otrzymać jako firma zatrudniająca pracowników w kwocie max. 164.747,31 zł

Maksymalna liczba pracowników to 49 osób zatrudnionych jedynie na umowie o pracę.

UWAGA! Z grantu można skorzystać tylko jednorazowo. W uzyskaniu dotacji nie są wykluczani przedsiębiorcy którzy uzyskali subwencję lub postojowe z ZUS.

Środki finansowe w ramach przyznanego grantu, będą mogły zostać przeznaczone na pokrycie kosztów bieżącej działalności Grantobiorcy.

Przeznaczenie środków z dotacji na kapitał obrotowy:

 • koszty związane z zatrudnieniem pracowników (wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia obowiązkowe),
 • zakup usług niezbędnych do prowadzenia działalności (np. księgowych, prawnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, sprzątania, ochrony),
 • zakup materiałów niezbędnych do produkcji i/lub prowadzenia biura,
 • spłata zobowiązań (np. rat leasingowych, kredytów),
 • zakup towarów handlowych,
 • czynsz za wynajem lokali,
 • opłaty za media,
 • paliwo.

 

Zgłoś się do nas, złożymy dla Ciebie wniosek o bezzwrotne środki dla Twojej firmy.

Nasi doradcy odpowiedzą na Twoje pytania. Liczy się kolejność zgłoszeń.

KONTAKT >>>

Copyright © Fintaxis Finanse

 

Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu