Dotacje na kapitał obrotowy w Mazowieckim!

Rusza nabór wniosków na granty bezzwrotne w kwocie do 165 000 zł. Do rozdysponowania wśród przedsiębiorców jest ponad 66 mln zł. Decyduje kolejność zgłoszeń!

Celem projektu jest wsparcie mazowieckich przedsiębiorców, których sytuacja pogorszyła się w związku z COVID-19 w finansowaniu bieżącej działalności firmy.

Grantobiorcą mogą być wszystkie mikro- i małe przedsiębiorstwa, w tym samozatrudnieni, które spełniają wszystkie warunki łącznie:
a) są MŚP z siedzibą w województwie Mazowieckim wg CEiDG lub KRS (wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz na dzień złożenia wniosku o grant);
b) prowadziły działalność gospodarczą na dzień 31 grudnia 2019 r;
c) nie znajdowały się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 r.;
d) w związku wystąpieniem pandemii COVID-19 znalazły się w sytuacji nagłego niedoboru lub nawet braku płynności finansowej;
e) odnotowały spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 50% w okresie wybranego 1 miesiąca w 2020 roku począwszy od marca 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19;
f) na dzień 31 grudnia 2019 r. przedsiębiorca nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym: I. rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie, lub II. zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.
g) na dzień 31 grudnia 2019 r. prowadził jako przeważającą działalność w zakresie Polskiej Klasyfikacji Działalności:

Działu 55 ZAKWATEROWANIE;

podklasy 56.10.A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE;

Działu 79 – DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE;

podklasy 82.30.Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW;

podklasy 90.01.Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH;

podklasy 90.02.Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH.

UWAGA! Z grantu można skorzystać tylko jednorazowo.
PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW

Środki finansowe w ramach przyznanego grantu, będą mogły zostać przeznaczone na pokrycie kosztów bieżącej działalności Grantobiorcy.

Przykładowo mogą to być:

  • koszty związane z zatrudnieniem pracowników (wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia obowiązkowe),
  • zakup usług niezbędnych do prowadzenia działalności (np. księgowych, prawnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, sprzątania, ochrony),
  • zakup materiałów niezbędnych do produkcji i/lub prowadzenia biura,
  • spłata zobowiązań (np. rat leasingowych, kredytów),
  • zakup towarów handlowych,
  • czynsz za wynajem lokali,
  • opłaty za media,
  • paliwo.

WYSOKOŚĆ GRANTU

  • maksymalna – 164 747 PLN

Zgłoś się do nas by nasi doradcy Fintaxis Finanse złożyli dla Ciebie wniosek.

KONTAKT >>>

Copyright © Fintaxis Finanse

Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu