Dotacje na kapitał obrotowy na Dolnym Śląsku

Od godz. 8:00 dnia 10 sierpnia 2020 r. rusza nabór wniosków na granty bezzwrotne w województwie dolnośląskim.

Celem projektu jest wsparcie dolnośląskich przedsiębiorców, których sytuacja pogorszyła się w związku z COVID-19 w finansowaniu bieżącej działalności gospodarczej. Dotacja będzie bezzwrotna w przypadku utrzymania działalności firmy przez okres co najmniej 3 miesięcy kalendarzowych licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o wsparcie.

WYSOKOŚĆ GRANTU

→ maksymalnie do 165 000 zł

→ środki przeznaczone na finansowanie 4 500 000,00 EUR

WSPARCIE ZOSTANIE PRZYZNANE, GDY:
 1. posiada status mikro i małego przedsiębiorcy- z uwzględnieniem samozatrudnionych,
 2. nie znajdował się w trudnej sytuacji w dniu 31.12.2019 r. – – nie oznacza to trudnej sytuacji w powodu COVID-19,
 3. nie znajdował się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 r., ale po tym dniu znalazł się w trudnej sytuacji z powodu wystąpienia pandemii COVID – 19,
 4. na dzień 1 grudnia 2019 r. prowadził działalność gospodarczą,
 5. według stanu na dzień składania wniosku prowadzi działalność gospodarczą, nie otworzył likwidacji na podstawie kodeksu spółek handlowych oraz na dzień złożenia wniosku nie zostało wobec niego otwarte postępowanie upadłościowe na podstawie Ustawy Prawo upadłościowe albo postępowanie restrukturyzacyjne na podstawie Ustawy Prawo restrukturyzacyjne,
 6. posiada siedzibę działalności gospodarczej na terenie woj. dolnośląskiego i prowadzi działalność na terenie woj. dolnośląskiego,
 7. boryka się z trudnościami finansowymi, które zaistniały wskutek epidemii COVID-19 oraz jego sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19, tj. odnotował spadek obrotów o co najmniej 50% w okresie wybranego jednego miesiąca w roku 2020 począwszy od 1 marca 2020 do 31 maja 2020 roku w porównaniu do uśrednionych miesięcznych obrotów w roku 2019 w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19,
 8. nie jest podmiotem wykluczonym z ubiegania się o wsparcie,
 9. na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień złożenia wniosku nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ZUS/KRUS

RODZAJE DZIAŁALNOŚCI:

 • Sekcja I, cały Dział 55 – Zakwaterowanie
 • Sekcja I, cały Dział 56 – Działalność usługowa związana z wyżywieniem
 • Sekcja N, cały Dział 79 – Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane
 • Sekcja R, cały dział 90 – Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką
 • Sekcja R, cały dział 91 – Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą
 • Sekcja R, cały dział 93 – Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna
ZASADY FINANSOWANIA

Stawka jednostkowa na finansowanie Kosztów Operacyjnych (KO) przez 1 miesiąc dla mikro i małych przedsiębiorstw wynosi:

7 845,11 zł x √ FTE

Przykładowo, jeśli liczba pełnych etatów w małej firmie wynosi 6, to maksymalna kwota wsparcia przy 3 miesiącach wynosi:

7 845,11 zł x √6 x 3 = 57 649,56 zł

Przykładowo, wyliczenia przy osobach samozatrudnionych przez 3 miesiące wyliczamy:

7 845,11 zł x 1 x 3 = 23 535 ,33 zł

PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW FINANSOWANIA

 • koszty związane z zatrudnieniem pracowników (wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia obowiązkowe),
 • zakup usług niezbędnych do prowadzenia działalności (np. księgowych, prawnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, sprzątania, ochrony),
 • zakup materiałów niezbędnych do produkcji i/lub prowadzenia biura,
 • spłata zobowiązań (np. rat leasingowych, kredytów),
 • zakup towarów handlowych,
 • czynsz za wynajem lokali,
 • opłaty za media,
 • paliwo.

Zgłoś się do nas by nasi doradcy Fintaxis Finanse złożyli dla Ciebie wniosek.

KONTAKT >>>

Copyright © Fintaxis Finanse

Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu