Tarcza Finansowa PFR 1.0

Tarcza finansowa PFR dla mikro, małych i średnich firm jest programem rządowym wprowadzanym w celu wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które ucierpiały na skutek pandemii wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19. Głównym celem Programu jest wsparcie finansowe na warunkach preferencyjnych, dla zapewnienia płynności i stabilności finansowej w okresie zakłóceń w gospodarce.

Wsparcie oferowane jest w dwóch wariantach:

 1. „Tarcza Finansowa dla Mikrofirm” o wartości 25 mld zł;
 2. „Tarcza Finansowa dla MŚP” o wartości 50 mld zł.

Tarcza finansowa dla Mikrofirm

Maksymalna kwota subwencji finansowej wynosi 324 000 zł przy 9 zatrudnionych pracownikach i spadku przychodów do 75 %.

Biorąc pod uwagę średnie zatrudnienie na poziomie około 3 pracowników, zakłada się, że średnia wysokość wsparcia finansowego wyniesie około 72–96 000 zł dla jednej Mikrofirmy oraz maksymalnie do 324 000 zł.

Bazowa kwota subwencji finansowej uzależniona jest od wielkości spadku przychodów Mikrofirmy. Takie rozwiązanie ma na celu dopasowanie wielkości wsparcia finansowego do skali potencjalnej utraty dochodu.

Maksymalne kwoty dostępnych subwencji finansowych dla Mikrofirm określa poniższa tabela:

źródło: Polski Fundusz Rozwoju „Tarcza Finansowa PFR dla Firm i Pracowników. Podstawowe informacje i zasady finansowania”, 2020

Subwencja finansowa podlega zwrotowi:

 1. w przypadku zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez w trakcie 12 m-cy od dnia przyznania subwencji – w kwocie stanowiącej 100% wartości subwencji finansowej;
 2. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 12 m-cy od dnia przyznania subwencji, subwencja finansowa podlega zwrotowi:

a) w kwocie stanowiącej 25% wartości subwencji bezwarunkowo;

b) w przypadku utrzymania średniej liczby

Pracowników w okresie 12 pełnych m-cy kalendarzowych od dnia wypłaty subwencji w stosunku do stanu na dzień 31.12.2019 r. lub wobec analogicznego okresu roku poprzedniego na poziomie:

 1. wyższym niż 100 % – w wysokości dodatkowo 0 % wartości subwencji
 2. od 50% do 100 % – w wysokości dodatkowo od 0 % do 50 % subwencji – proporcjonalnie do skali redukcji zatrudnienia
 3. niższym niż 50 % – w wysokości dodatkowo 50% wartości subwencji.

Przedsiębiorca, który utrzymał co najmniej 100 % poziomu zatrudnienia może zachować 75 % całkowitej wartości subwencji, w przypadku spadku zatrudnienia o więcej niż 50 %, brak obowiązku zwrotu subwencji dotyczy 25 % jej wartości.

Powyższe warunki analizowane są na koniec 12 miesiąca kalendarzowego, licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po dniu udzielenia subwencji finansowej.

Tarcza finansowa dla MŚP

Maksymalna kwota subwencji finansowej jest określana procentowo w relacji do poziomu przychodów w 2019 r. oraz zależy od ich spadku względem wartości za rok obrotowy 2019 – analogicznie do mechanizmu dla Mikrofirm. Wartości subwencji finansowej mogą przyjąć 4 %, 6 % lub 8 % wartości przychodów przy odpowiednio ich spadku o minimum 25 %, 50 % i 75 %.

Biorąc pod uwagę średnie przychody na poziomie około 31,3 mln zł, szacowana średnia wysokość wsparcia finansowego wyniesie około 1,9 mln zł dla jednego przedsiębiorstwa oraz maksymalnie do 3,5 mln zł, co jest poniżej określonego Tymczasowymi Ramami Pomocy progu 800 000 EUR.

Średnie i maksymalne kwoty dostępnych subwencji finansowych określa poniższa tabela:

 

źródło: Polski Fundusz Rozwoju „Tarcza Finansowa PFR dla Firm i Pracowników. Podstawowe informacje i zasady finansowania”, 2020

Subwencja finansowa podlega zwrotowi na następujących zasadach:

 1. w przypadku zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej w ciągu 12 m-cy od dnia przyznania subwencji – w kwocie stanowiącej 100% wartości subwencji;
 2. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 12 m-cy od dnia przyznania subwencji:

a) w wysokości 25% wartości subwencji bezwarunkowo

b) w wysokości dodatkowo do 25% wartości subwencji oraz maksymalnie do wysokości skumulowanej straty gotówkowej na sprzedaży w okresie 12 m-cy licząc od pierwszego miesiąca w którym przedsiębiorca odnotował stratę po 1.02.2020 r. lub od miesiąca w którym udzielona została subwencja, rozumianej w zależności od formy działalności jako:

 1. dla przedsiębiorstw prowadzących pełną rachunkowość gotówkową strata na sprzedaży to odzwierciedlona w rachunku wyników strata na sprzedaży netto z wyłączeniem w szczególności kosztów amortyzacji, rezerw i odpisów lub wyniku z przeszacowania lub sprzedaży aktywów;
 2. dla przedsiębiorstw rozliczających się na podstawie księgi przychodów i rozchodów w kwocie wykazanej straty;
 3. dla przedsiębiorców rozliczających się na podstawie karty podatkowej lub na ryczałcie stratę na sprzedaży oblicza się jako skumulowany spadek przychodów,

c) w wysokości do 25 % wartości subwencji w przypadku utrzymania średniej liczby Pracowników w okresie 12 pełnych m-cy kalendarzowych od dnia udzielenia subwencji w stosunku do stanu na 31.12.2019 r. lub wobec analogicznego okresu roku poprzedniego na poziomie:

 1. wyższym niż 100 % – w wysokości dodatkowo 0 % subwencji
 2. od 50 % do 100 % – w wysokości dodatkowo od 0 % do 25 % subwencji – proporcjonalnie do skali redukcji zatrudnienia
 3. niższym niż 50 % – w wysokości dodatkowo 25 % subwencji;

Przedsiębiorca, który utrzymał co najmniej 100 % poziom zatrudnienia oraz wykazał stratę gotówkową na sprzedaży większą niż 25 % wartości subwencji, może zachować 75 % kwoty subwencji w formie bezzwrotnej.

 

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji  skontaktuj się z biurem Fintaxis Finanse.

Zadzwoń!  ☎️ +221647816

 

KONTAKT

Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu