Unijna Pożyczka Rozwojowa – Jeremie – Dolny Śląsk

rozliczenia, ksiegowosc, podatki, kredyt, finanse, podatki, fintaxis

Pożyczka ze wsparciem unijnym przyznawana w ramach inicjatywy JEREMIE z oprocentowaniem stałym od 1,83% w skali roku. Celem finansowania jest wsparcie  mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z regionu dolnośląskiego. Jest to idealne rozwiązanie dla wszystkich firm, które planują inwestycje w swoim przedsiębiorstwie i poszukują finansowania na zakup środków trwałych. Przeznaczeniem kredytu jest rozwój działalności firmy. Dofinansowanie jest nisko-oprocentowane, a w całym okresie kredytowania raty mogą być stałe lub malejące. Pożyczka Jeremie jest udzielana na okres do 60 miesięcy. Finansowanie zawsze musi być zabezpieczone hipoteką lub na wartościowych środkach trwałych. Niskie kwoty mogą być poręczone przez osobę trzecią.

DLA KOGO PRZEZNACZONA JEST POŻYCZKA JEREMIE?

Mikro, Małe i Średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność i realizujące przedsięwzięcia rozwojowe na terenie woj. dolnośląskiego, które:

 • zatrudniają do 250 pracowników
 • mają swoją siedzibę lub prowadzący podstawową działalność na terenie województwa dolnośląskiego
 • posiadają wyraźnie określony cel, na który zostanie wykorzystana pożyczka
 • mający dobrą strategie działania ale niewystarczające środki finansowe na sfinansowanie swojego działania i rozwoju
 • działają w branżach, za wyjątkiem przedsiębiorców z sektora rolniczego, zbrojeniowego i przedsiębiorców prowadzących działalność przemysłową określana jako szkodliwa dla środowiska, a także prowadzących działalność powszechnie uznawaną za nieetyczną

KWOTY POŻYCZEK:

 • Mikropożyczka: kwota do 100.000 zł, dla Mikro i Małych przedsiębiorstw,
 • Pożyczka Rozwojowa: kwota od 100.000,01 zł do 500.000 zł, dla Mikro, Małych i Średnich przedsiębiorstw,
 • Finansowanie do 100% całkowitych nakładów związanych z realizacją przedsięwzięcia.

PRZEZNACZENIE POŻYCZEK (MŚP):

 • działania zwiększające zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach
 • działania rozwojowe i inwestycje przedsiębiorstw, przyczyniające się do zwiększenia ich konkurencyjności.

Powyższe cele realizowane są poprzez inwestycje związane m.in. z:

 • wprowadzaniem przez MŚP innowacyjnych produktów i procesów oraz usług,
 • rozwojem/rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa,
 • inwestycjami w sprzęt produkcyjny, nowoczesne maszyny i urządzenia prowadzące do zwiększenia skali działalności firmy lub wzrostu zasięgu oferty firmy,

CELE DODATKOWE:

 • Finansowanie kapitału obrotowego (towary/surowce) do 40% kwoty Mikropożyczki i 30% Pożyczki Rozwojowej. Przeznaczenie kapitału obrotowego jest związane bezpośrednio z realizacją przedsięwzięcia rozwojowego, na które zostało przyznane finansowanie.

OKRES FINANSOWANIA:

Pożyczka udzielana jest do 60 miesięcy

Istnieje możliwość udzielania karencji na spłatę kapitału do 6 miesięcy

WARUNKI FINANSOWANIA:

 • Dla mikro przedsiębiorstw oprocentowanie stałe wynosi: – od 1,83% do 2,83% w skali roku (z pomocą deminimis).
 • Brak ubezpieczenia pożyczki
 • Opłata za uzyskanie środków uzależniona jest od kwoty pożyczki
 • Brak opłaty za gotowość
 • Brak konieczności przedstawiania obrotów w trakcie finansowania
 • Brak opłaty za wcześniejszą spłatę

W przypadku przedsiębiorstw o niskim standingu finansowym lub niskiej rynkowej wartości zabezpieczenia pożyczki, oprocentowanie pożyczki może zostać podwyższone

ZABEZPIECZENIE POŻYCZKI:

Weksel własny in blanco oraz dodatkowo co najmniej jedno z poniższych form zabezpieczenia:

 • poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych,
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, w szczególności będących przedmiotem inwestycji,
 • hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
  W przypadku pożyczek do 50.000 zł preferowane zabezpieczenie w formie poręczenia dwóch osób fizycznych.

OGRANICZENIA CELU POŻYCZKI:

 • Finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10 % środków pożyczki,
  Środki pożyczki nie mogą nakładać się finansowaniem z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej,
 • Jedna firma może otrzymać maksymalnie jedną jednostkową pożyczkę: Mikropożyczkę lub Pożyczkę Rozwojową,
 • W przypadku skorzystania z oprocentowania z pomocą deminimis nie jest możliwe finansowanie branż lub celów, które są wykluczone z takiego finansowania,
 • Finansowanie zakupu samochodów osobowych musi być związane z celami określonymi w Programie w kwocie do 100.000 zł.

WYKLUCZENIA Z FINANSOWANIA:

 • refinansowanie poniesionych nakładów inwestycyjnych,
 • refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych,
 • dokonanie spłaty zobowiązań publicznoprawnych,
 • finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z celem inwestycji,
 • finansowanie kształcenia, szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników,
 • finansowanie działalności bieżącej firmy (wynagrodzenia, czynsz, opłaty eksploatacyjne i.in.);
 • finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera: tytoniu i wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych, treści pornograficznych, w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją, w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych, środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów,
 • finansowanie działalności deweloperskiej oraz rentierskiej (zakup lokali pod wynajem).

POZOSTAŁE WARUNKI:

 • maksymalny termin na wypłatę całkowitej kwoty pożyczki wynosi 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy pożyczki,
 • wydatkowanie środków pożyczki musi zostać należycie udokumentowane w terminie do 90 dni od jej uruchomienia. W uzasadnionych przypadkach i na wniosek Pożyczkobiorcy termin ten może uleć wydłużeniu maksymalnie o kolejne 90 dni ze względu na charakter inwestycji. Dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków zgodnie z celem, na jaki zostały przyznane jest faktura lub dokument równoważny,
 • dopuszcza się wydatkowanie środków w formie gotówkowej do kwoty 15.000 zł,

DOKUMENTY DO WNIOSKU O POŻYCZKĘ NA DOLNY ŚLĄSK:

 • dokumenty rejestrowe
 • dokumenty finansowe za okres 2017, 2018, 2019
 • wnioski o udzielenie pożyczki
 • prognozy finansowe sporządzone na okres finansowania

Wszelką dokumentację sporządza Doradca w imieniu Klienta po uprzednim uzgodnieniu celu i sytuacji przedsiębiorstwa.

Jeżeli jesteś zainteresowany tym produktem skontaktuj się biurem Fintaxis Finanse.

Nasi doradcy udzielą wszystkich niezbędnych informacji, pomogą znaleźć najkorzystniejsze źródło finansowania spośród różnych ofert funduszy i banków a także dopełnią wszelkich formalności.

jeremie, bgk, rozliczenia, ksiegowosc, podatki, kredyt, finanse, podatki, fintaxis

Skontaktuj się

Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu