Zakres obsługi dla KH

Biuro Rachunkowe Fintaxis Finanse w ramach prowadzenia dla Państwa ksiąg handlowych wykonuje poniższe czynności podmiotów gospodarczych, które zobligowane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591) oraz w zgodzie ze standardami międzynarodowymi:

 • Kontrolę dokumentów pod względem formalno-rachunkowym
 • Bieżącą ewidencję operacji gospodarczych
 • Prowadzenie księgi głównej, pomocniczych, ewidencji środków trwałych oraz ewidencji dla potrzeb podatku VAT
 • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT
 • Miesięczne lub kwartalne rozliczenia podatku dochodowego
 • Sporządzenie bilansu i rachunku zysków i strat w okresach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych, rocznych
 • Sporządzanie do GUS sprawozdań statystycznych z zakresu sprawozdawczości finansowej oraz kadrowo-płacowej
 • Sporządzanie rocznego bilansu z rachunkiem zysków i strat, rachunkiem przepływów pieniężnych oraz przygotowywanie informacji dodatkowej w zakresie sprawozdawczości finansowej i kadrowo-płacowej
 • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego zeznania rocznego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
 • Bieżącą kontrolę zobowiązań i należności, wystawianie potwierdzeń sald
 • Na dzień rozpoczęcia działalności otwieranie ksiąg handlowych wraz z utworzeniem Zakładowego Planu Kont oraz opracowanie polityki rachunkowości w oparciu o wzorce Fintaxis Finanse Sp. z o.o.

Wszelkie dodatkowe czynności wykonujemy wg indywidualnych ustaleń lub zleceń przez Klienta.

 

Jeżeli jesteś zainteresowany naszymi usługami skontaktuj się biurem Fintaxis Finanse.

Skontaktuj się

Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu